Facebook

Az Enyingi Járási Hivatal által ellátott feladatok

 

Az Enyingi  Járási Hivatal által ellátott feladatok:

 

1. Kormányablak Osztály feladatai

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet 1-6. és 8. mellékletében meghatározott feladatok

a.)       azonnal intézhető ügyek,

b.)       a kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek,

c.)        a kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok,

d.)       a kormányablakban tájékoztatást nyújtanak,

e.)        kiegészítő szolgáltatások,

f.)        hivatalból intézhető ügyek,

g.)        a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás.

 

Általános kérelem befogadási feladatok: tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 37. § (1) bekezdésére a kérelem az illetékes hatóságnál vagy - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - a kormányablaknál terjeszthető elő.

 

2.    Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladatai

1.     Az osztály ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvénnyel kapcsolatos feladatokat, így különösen:

a)    ápolási díjra való jogosultság megállapítását, megszüntetését,

b)    egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapítását, megszüntetését,

c)     közgyógyellátás megállapítását, megszüntetését,

d)    foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítását, szüneteltetését, megszüntetését,

e)     egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapítását, megszüntetését.

2.     A hadigondozásról szóló törvényben meghatározott szociális igazgatási feladatokat.

3.     A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott feladatokat, így különösen:

a)    a járási hivatal hatáskörébe tartozó szabálysértési ügyekben döntést hoz,

b)    a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a külön jogszabályban meghatározottak által kiszabott helyszíni bírság végrehajtása során közreműködik a határozatok, egyéb iratok elkészítésében,

c)     ellátja a szabálysértési nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos feladatokat.

4.     A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott feladatokat, a nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedélyt kiadja a nem természetvédelmi területen. 

5.     Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott feladatokat, így különösen:

a)    intézkedést kezdeményez az állat kíméletére és az állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén,

b)    engedélyezi az állatmenhely és állatpanzió létesítését, felügyeli annak működését,

c)     engedélyezi az állandó menazséria létesítését, ellenőrzi a működését,  szükség esetén intézkedéseket hoz.

6.     A temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott feladatokat, így: temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezését, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyeletét.

7.     Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos feladatokat, így: a közműves ivóvíz- és szennyvízelvezető hálózat használatával kapcsolatban - a jogszabályi feltételek fennállása esetén – kötelezi az ingatlan tulajdonosát a víziközmű-rendszerbe történő beköttetésre és a víziközmű-szolgáltatás igénybevételére.

8.     Az I. fokú általános fogyasztóvédelmi feladatokat.

9.     Az egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatokat.

10. Az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatokat.

11. Mezőgazdasági őstermelők ellenőrzését.

12. Mezei őrszolgálattal kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – feladatokat.

13. Áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat, így különösen:

a)    érdekérvényesítés elősegítése (tájékoztatás, jogi tanács, érzelmi segítség, egyéb segítség),

b)    azonnali pénzügyi segély,

c)     peren kívüli támogatás,

d)    támogatás polgári és büntetőeljárásokban.

14. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, így különösen:

a)    a tankötelesek nyilvántartását,

b)    a tankötelezettség teljesítésének elrendelését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe történő beíratást, 

c)     az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatokat,

d)    engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését

e)     kötelezi a szülőt kötelezettségének - kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz - betartására,

f)     meghatározza a beiratkozási időt.

15. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, így különösen:

a)    a gyermekek védelembe vételét, nevelésbe vételét és felülvizsgálatát,

b)    az ideiglenes hatályú elhelyezés és nevelésbe vétel esetén kapcsolattartás szabályozását,

c)     a nevelésbe vett gyermek szülőjének gondozási díj fizetési kötelezettségének megállapítását, felülvizsgálata megszüntetését,

d)     az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését, felülvizsgálatát, 

e)     a szülői felügyelettel kapcsolatos ügyek intézését, így különösen:

ea)    a kapcsolattartás szabályozását, szülői felügyelettel kapcsolatos megállapodás rögzítését,

eb)    dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitája esetén,  

f)     pénzbeli ellátásként gyermektartásdíj megelőlegezését, otthonteremtési támogatás megállapítását,

g)     a gyermekek családi jogállásával kapcsolatos ügyek intézését,

h)    az örökbefogadásra való alkalmasság megállapítását,

i)      a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével kapcsolatos ügyek intézését,

j)      a vagyonkezeléssel, gyámsággal, gondnoksággal, támogatott döntéshozatallal kapcsolatos ügyek intézését, gyám, illetőleg gondnok kirendelését, tevékenységük, vagyonkezelésük felügyeletét,

k)    a jogszabályban meghatározott esetekben perindítást,

l)      a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervnek előírt feladatok ellátását,

m)  a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetését, adatszolgáltatást.   

16. Titkársági feladatokat, különösen

a)    az ügyiratkezelést,

b)    az irattárazást,

c)     az iratvédelem megszervezését,

d)     az ügykezelés működőképességének biztosítását.

17. A védelmi igazgatási feladatokat, ezen belül:

a)    az illetékességi területen irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását,

b)    béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat,

c)     közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó feladatok végrehajtásában,

d)    a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,

e)     az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben, és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,

f)     a katasztrófavédelmi operatív feladatok ellátásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve közreműködésével a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatos üzemképes állapotban tartott vezetési pontot tart fenn.

 

3.    A Foglakoztatási Osztály feladatai

 

1.     Az osztály ellátja az álláskeresők, szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásba vételével, e státusz szüneteltetésével, törlésével, költöztetésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

2.     foglalkoztatást elősegítő támogatást nyújthat, ellátja az ezzel kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat,

3.     részt vesz az uniós projektek szakimai megvalósításában,

4.     fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, munkaközvetítést végez,

5.     nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, közreműködik a csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítésében

6.     közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában,

7.     információt nyújt, tanácsadást végez,

8.     ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,

9.     a saját hatáskörben nyújtott álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében méltányossági jogkört gyakorol,

10. elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a rendbírsággal kapcsolatos ügyben, ha a rendbírságot megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint részére kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe tartozik,

11. fogadja a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentését, nyilvántartást vezet a bejelentett adatokról, igazolja a bejelentés teljesítését,

12. ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

13. szervezi a közfoglalkoztatást, kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal,

14. közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában,

15. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat,

16. ellenőrzi a közfoglalkoztatás keretében megkötött hatósági szerződésben foglaltak teljesülését,

17. dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról,

18. az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ- számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ- számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ- számának igénylésével kapcsolatosan a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat,

19. kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását, célzó programokban,

20. eljár a szabálysértési végrehajtási eljárás során az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó ügyekben, ennek keretében felszólítást, igazolást, tájékoztatást ad ki, a társhatóságok felé adatszolgáltatást nyújt.

 

2018-07-24 14:38:38