Facebook

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

 Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhely: 8130 Enying-Balatonbozsok, Gárdonyi G. u. 86/3 hrsz.

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - Enying településen

 

A szolgáltatás célja,  feladata

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Tájékoztatja a szülőket, gyermekeket a jogokról, támogatásokról, ellátásokról. 


Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 

A szolgáltatást igénybe vevők számára nyújtott tevékenységeink fajtái:

·         Egyéni esetkezelés

·         Tanácsadás

·         Információ  közvetítés, tájékoztatás

·         Segítő beszélgetés

·         Továbbirányítás társintézményekhez

·         Ügyintézés segítése

·         Adományközvetítés

·         Munkahelykeresés segítése

·         Szociális ellátások igényléséhez segítségnyújtás

·         Prevenciós tevékenység

 

Ellátási terület, ellátottak köre:


A Családsegítő  Szolgálat által nyújtott szolgáltatások kiterjednek minden Enying város közigazgatási területén tartózkodó, önként jelentkező személyre, családra, közösségre, tekintet nélkül annak nemére, életkorára, származására, vallására, társadalmi státuszára.

Az igénybevétel módja, feltétele:


A szolgáltatás önkéntes alapon, személyesen és ingyenesen vehető igénybe Enying, Szabadság tér 2. szám alatti nyitva álló helyiségben:

 

Ügyfélfogadási idő:

 

Hétfő: 8-tól 12- ig 13-tól 16-ig

Szerda: 8-tól 12-ig 13-tól 16-ig

22/572-065

 


A Gyermekjóléti Központ általános feladata

8130 Enying, Kossuth  L. u. 22.

Nyitva tartás: H-Cs:8-16,  P:8-12

22/372-104

 

Ellátási terület, ellátottak köre:


Az Enyingi Járás településein élő gyermekek és családjaik ellátása, hatósági intézkedés alatt álló gyermekek ellátása. (Enying, Lepsény, Mezőszentgyörgy, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Dég, Mátyásdomb, Kisláng)

Gondozás

·        információ nyújtás

·        tanácsadás

·        környezettanulmány készítés

·        hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás

·        közvetítés más szolgáltatók felé

·        segítő beszélgetés

·        családgondozás

·        javaslattétel más gyermekvédelmi intézkedésre

·        javaslattétel védelembe vételre

·        szakellátott gyermek családjának gondozása

·        utógondozás

·        örökbefogadással kapcsolatos feladatok

·        adminisztráció


Az igénybevétel módja, feltétele:


A szolgáltatás  önkéntes alapon, személyesen is igénybe vehető, illetve hatóság által  
előírható az együttműködési kötelezettség. A szolgáltatás térítésmentes.

 

 

A Gyermekjóléti Központ speciális feladatai

 

Utcai-lakótelepi szociális munka:


Az ellátás célja, célcsoport:


A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető gyerekek és fiatalok felkutatása, szabadidejét rendszeresen az utcán töltő kallódó, csellengő gyermekek speciális segítése. E speciális szolgáltatás megvalósításának formái elsősorban csoportos, illetve közösségi szociális munkát jelentenek.

 

Szolgáltatások:

·         Szabadidős programok, sporttevékenységek szervezése

·         Filmvetítések témafeldolgozó beszélgetésekkel

·         Kábítószer, alkohol és füstmentes programok szervezése

·         Részvétel a helyi közösségi rendezvényeken, gyermekfelügyelet, kézműves foglalkozások szervezése,

·         Nyári napközis tábor szervezése,

 

 

Kapcsolatügyelet

Célja:

·         a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása;

·         konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása;

·         az érintett felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, megállapodás létrehozása.

Feladata:

 • bírósági által határozatban rögzített kapcsolattartás biztosítása;
 • az érintettek vagy a gyámhivatal kezdeményezésére közvetítői (mediációs) eljárás biztosítása a kapcsolattartás működése érdekében;
 • konfliktuskezelés, tanácsadás;


Ideje: A családokkal egyeztetett időpontokban, bírósági végzés, illetve gyámhivatali döntés alapján
 Helye: Gyermekjóléti Központ, Enying, Szabadság tér 2. szám alatti nyitva álló helyiségben

 

 

Készenléti szolgálat

Célja:
A Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítség, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása.


Ideje, rendszeressége:


A telefonos ügyelet a Központ nyitvatartási idején túl, 16.00-órától reggel 07.30-ig, hétvégén és ünnepnapokon bármilyen időpontban segítséget nyújt.


Feladata:

 • állandóan hívható, közismert mobiltelefonszám biztosítása: 06-30-183-61-23
 • telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás;
 • segítség mozgósítása;
 • kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal (rendőrség, gyermekvédelmi szakszolgálat, kórház, családok átmeneti otthona, anyaotthonok, utcai szolgálat,) akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani;

 

 

Pszichológus
Intézményünk működési rendje szerint családgondozástól függetlenül, és azzal együtt is igénybe vehető ingyenes pszichológiai tanácsadás, önkéntes jelentkezés alapján. Igénybevétele előzetes időpont egyeztetés alapján telefonon vagy személyesen történik. Keressék a családsegítő kollégákat.

 

Pszichológusaink: Sipeki Irén, Kozma Krisztina, Kaufmann Anikó

 

 

Addiktológiai konzultáns- szenvedélybeteg segítő

Intézményünk működési rendje szerint - családgondozástól függetlenül, és azzal együtt is -igénybe vehető ingyenes addiktológiai konzultáció, önkéntes jelentkezést követően. Az időpont egyeztetése telefonon vagy személyesen történhet a családsegítőkön keresztül.

Elsősorban azoknak tud a tanácsadó pszichológus segíteni, akiknél a személyes (családi) életválság hátterében alkoholfüggés, alkoholizmus valószínűsíthető. Ha úgy érzi, hogy Önnek, párjának, családtagjának, barátjának, kollégájának alkoholproblémája van, bizalommal fordulhat hozzá.

Addiktológiai konzultánsként más szerfüggőség (drog, gyógyszer, stb.) vagy viselkedési függőség (társ-, játék-, munka-, stb.) gyanúja esetén is segítséget nyújt.

Konzultánsunk vállalja addiktológiai prevenciós és más célú előadások megtartását érintettek, érdeklődők és szakemberek részére.

Addiktológiai konzultáns: Kozma Krisztina

 

Jogász
Az intézményben előre egyeztetett időpontokban jogász szakember áll rendelkezésre, tanácsadás céljából, amelynek igénybevétele térítésmentes.
Előzetes időpont egyeztetés alapján telefonon vagy személyesen történik. Keressék a családsegítő kollégákat.

Segíti a felmerülő  igények kielégítését:

·         jogi tanácsadás

·         irat beadványszerkesztés

·         keresetlevelek megfogalmazása

 


Fejlesztőpedagógus
Az intézmény fejlesztőpedagógusa időpont egyeztetése után fogadja azokat az óvodás és tanköteles gyermekeket, akik valamilyen oknál fogva tanulmányaik végzésében segítségre szorulnak.

A fejlesztő pedagógus minden gyermek esetében rendszeresen konzultált a szülőkkel is, bevonva őket a gyermek tanulmányait akadályozó tényezőkbe, tanácsokat ad az otthoni fejlesztések módszereire is. A szolgáltatás ingyenes.

 

Adományközvetítés

Amennyiben jó állapotú bébi- és kisgyermekruhái, játékai vannak és azokat már nem használja, felajánlhatja intézményünk számára. Azokat célzottan juttatjuk el a szükséget jelzők számára, illetve ruhabörzéken válogathatnak belőle a rászorulók.

 

A bútor felajánlásokat is szívesen fogadjuk, és közvetítjük. Azokat tárolni nem tudjuk, a szállításban esetleg szükséges a felajánló közreműködése, vagy a városgondnokság segítségével jutatjuk el célzottan a rászorulókhoz.

Köszönjük a felajánlásokat, segítségét!

 

Intézményünkben minden hétfő 13-14 óra között ingyenes ruhaosztást szervezünk.

Mindenkit szeretettel várunk Enying, Szabadság tér 2. szám alatti ügyfélfogadási helyiségben!

 

Jogszabályi háttér

 

 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.),
 • A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet (Sznyr.)
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Szakmai rendelet),
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Ir.),
 • A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet,
 • A Munka Törvénykönyve 2012. évi I. tv. (továbbiakban: Mt.),
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.),
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
 • A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet,
 • A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet,
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) – 2014. március 15-e után,
 • Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet.
 • és a Szociális Munka Etikai Kódexe ad szakmai iránymutatást.

 

 

2021-05-20 14:04:19